IndexOutOfRange Exception Unhandled

2017-03-15 12:02

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Witam, mam taki problem z błędem jak w temacie. Czytałem co to oznacza, ale nie wiem do końca jak to się ma do mojego kodu. Błąd wyskakuje, gdy naciskam guzik by narysować wykres funkcji za pomocą punktów z utworzonej wcześniej tablicy. Próbowałem wpisać tak, żeby tylko 2 wartości były albo 90 albo 10, ale błąd ten sam jest.

Mogę prosić o podpowiedź, którą część mam źle?

VS zaznacza mi błąd przy tym fragmencie kodu:

  public static float MaxFx(float[,] TabelaWartościFunkcji)
      {
        float WartośćMax;
        int i;
        WartośćMax = TabelaWartościFunkcji[0, 1];
        for (i = 1; 1 < TabelaWartościFunkcji.GetLength(0); i++)
          if (WartośćMax < TabelaWartościFunkcji[i, 1])
            WartośćMax = TabelaWartościFunkcji[i, 1];  //TUTAJ komunikat błędu
        return WartośćMax;
      }

Pozostałe istotne fragmenty kodu.

 using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
//nowe przestrzenie
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Data.OleDb;

namespace ProjektFunckja
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //--------------------------------------------------------------------------
    const int Margines = 20; //odstep od krawędzi Rysownicy

    //deklaracje zmiennych dla przechowania pobranych wartości danych wejściowych
    float Xd;
    float Xg;
    float h;
    int LiczbaPrzedziałówH;

    static int Xe_max, Xe_min, Ye_max, Ye_min;
    static float Xmax, Xmin, Ymax, Ymin;

    Graphics Rysownica;

    public float[,] TabelaWartościFunkcji;

    //---------------------------------------------------------------------------

    /*deklaracja klasy statycznej udostępniającej metody dla przeliczania
     * współrzędnych rzeczywistych na współrzędne powierzchni graficznej*/
    public static class PrzeliczanieWspółrzędnych
    {
      static float WspółczynnikSkaliDlaX, WspółczynnikSkaliDlaY;
      static float PrzesunięcieX, PrzesunięcieY;

      static PrzeliczanieWspółrzędnych() //konstruktor klasy statycznej
      {
        WspółczynnikSkaliDlaX = (Xe_max - Xe_min) / (Xmax - Xmin);
        WspółczynnikSkaliDlaY = (Ye_max - Ye_min) / (Ymax - Ymin);
        PrzesunięcieX = Xe_min - Xmin * WspółczynnikSkaliDlaX;
        PrzesunięcieY = Ye_min - Ymin * WspółczynnikSkaliDlaY;
      }

      public static int WspX(float x)
      {
        return
          (int)(WspółczynnikSkaliDlaX * x + PrzesunięcieX);
      }

      public static int WspY(float y)
      {
        return
          (int)(WspółczynnikSkaliDlaY * y + PrzesunięcieY);
      }
    }

    public static class MetodyStatyczne
    {
      //deklaracje metod statycznych
      public static float MinFx(float[,] TabelaWartościFunkcji)
      {
        float WartośćMin;
        int i;
        WartośćMin = TabelaWartościFunkcji[0, 1];
        for (i = 1; i < TabelaWartościFunkcji.GetLength(0); i++)
          if (WartośćMin > TabelaWartościFunkcji[i, 1])
            WartośćMin = TabelaWartościFunkcji[i, 1];
        return WartośćMin;
      }

      public static float MaxFx(float[,] TabelaWartościFunkcji)
      {
        float WartośćMax;
        int i;
        WartośćMax = TabelaWartościFunkcji[0, 1];
        for (i = 1; 1 < TabelaWartościFunkcji.GetLength(0); i++)
          if (WartośćMax < TabelaWartościFunkcji[i, 1])
            WartośćMax = TabelaWartościFunkcji[i, 1];
        return WartośćMax;
      }
    }

    bool PobierzDaneWejściowe(out float Xd, out float Xg, out float h)
    {
      //ustawienie domyślnych wartości dla parametrów wyjściowych
      Xd = 0.0F;
      Xg = 0.0F;
      h = 0.0F;

      //pobranie Xd
      if (string.IsNullOrEmpty(txtXd.Text))
      {
        errorProvider1.SetError(txtXd,
          "BŁĄD! Proszę podać wartość Xd - dolnej granicy przedziału");
        return false;
      }
      else
        errorProvider1.Dispose();
      if (!float.TryParse(txtXd.Text, out Xd))
      {
        errorProvider1.SetError(txtXd,
          "BŁĄD! W zapisie wartości Xd wystąpiły niedozwolone znaki");
        return false;
      }
      else errorProvider1.Dispose();
      txtXd.Enabled = false;

      //pobranie Xg
      if (string.IsNullOrEmpty(txtXg.Text))
      {
        errorProvider1.SetError(txtXg,
          "BŁĄD! Proszę podać wartość Xg - górnej granicy przedziału");
        return false;
      }
      else
        errorProvider1.Dispose();
      if (!float.TryParse(txtXg.Text, out Xg))
      {
        errorProvider1.SetError(txtXg,
          "BŁĄD! W zapisie wartości Xg wystąpiły niedozwolone znaki");
        return false;
      }
      else errorProvider1.Dispose();
      txtXg.Enabled = false;

      //pobranie kroku h
      if (string.IsNullOrEmpty(txt_h.Text))
      {
        errorProvider1.SetError(txt_h,
          "BŁĄD! Proszę podać wartość Xd - dolnej granicy przedziału");
        return false;
      }
      else
        errorProvider1.Dispose();
      if (!float.TryParse(txtXd.Text, out h))
      {
        errorProvider1.SetError(txt_h,
          "BŁĄD! W zapisie wartości Xd wystąpiły niedozwolone znaki");
        return false;
      }
      else errorProvider1.Dispose();
      txt_h.Enabled = false;

      //sprawdzenie warunku wejściowego dla granic przedziału Xd i Xg
      if (Xd > Xg)
      {
        errorProvider1.SetError(txtXg,
          "BŁĄD! Wartość Xd - dolnej granicy przedziału"
          + "nie może być większa od Xg - górnej granicy przedziału");
        return false;
      }
      else
        errorProvider1.Dispose();

      //sprawdzenie warunku wejściowego dla wartości kroku przyrostu h
      /*if ((h <= 0.0) || (h >= 1.0))
      {
        errorProvider1.SetError(txt_h,
          "BŁĄD! Przyrost h (krok zmian zmiennej X)"
          + "powinien być z przedziału (0,1)");
        return false;
      }
      else
        errorProvider1.Dispose();*/
      txtXd.ReadOnly = true;
      txtXg.ReadOnly = true;
      txt_h.ReadOnly = true;
      return true;
    }

    void TablicowanieWartościFunkcji(float[,] TabelaFunkcji, float Xd, float Xg, float h)
    {
      //deklaracje pomocnicze
      float X; //zmienna X
      int i;  //numer punktu X w przedziale [Xd, Xg]
      for (X = Xd, i = 0; i < TabelaFunkcji.GetLength(0); X = Xd + i * h, i++)
      {
        TabelaFunkcji[i, 0] = X;
        TabelaFunkcji[i, 1] = ObliczenieFx(X);
      }
    }

    private void btnWYKRES_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //sprawdzenie czy tabelka z wartościami funkcji została wcześniej utworzona
      if (TabelaWartościFunkcji == null)
      {
        if (!PobierzDaneWejściowe(out Xd, out Xg, out h))
          return;
        LiczbaPrzedziałówH = (int)((Xg - Xd) / h + 1);
        TabelaWartościFunkcji = new float[LiczbaPrzedziałówH + 1, 2];
        TablicowanieWartościFunkcji(TabelaWartościFunkcji, Xd, Xg, h);
      }

      //rzeczywista płaszczyzna wykresu
      Xmin = Xd;
      Xmax = Xg;
      Ymin = MetodyStatyczne.MinFx(TabelaWartościFunkcji);
      Ymax = MetodyStatyczne.MaxFx(TabelaWartościFunkcji);

      //wymiarowanie rysownicy
      Xe_min = 0;
      Xe_max = pbRysownica.Width;
      Ye_min = 0;
      Ye_max = pbRysownica.Height;

      //utworzenie marginesów
      Xe_max = Xe_max - (2 * Margines);
      Xe_min = Margines;
      Ye_min = Margines;
      Ye_max = Ye_max - (2 * Margines);

      btnWczytajArkusz.Visible = false;
      btnOpenTabela.Visible = false;
      txtŚcieżka.Visible = false;
      txtArkusz.Visible = false;
      pbRysownica.Visible = true;
      dgvWartościFunkcji.Visible = false;
      GrafikaPowitalna.Visible = false;
      lblWelcome.Visible = false;
      wynikiZTabelkiToolStripMenuItem.Enabled = false;
      wykresFunkcjiToolStripMenuItem.Enabled = true;

      //zdarzeniu Paint przypisujemy metodę pb_Rysownica_Paint
      pbRysownica.Paint += new PaintEventHandler(pbRysownica_Paint);
      pbRysownica.Refresh();
      this.Refresh();
    }

    private void pbRysownica_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
       Pen pen = new Pen(Color.Black, 2);
       List<PointF> pktFunkcji = new List<PointF>();
       for(float X = (float)Xmin; X <= Xmax; X ++)
       {
         pktFunkcji.Add(new PointF(X, (float)ObliczenieFx(X)));
       }

      pbRysownica.Visible = true;
    }
pbRysownica.DrawLines(pen, pktFunkcji.ToArray());

 private float ObliczenieFx(float X)
    {
      float Wynik = 0.0f;

      if (Math.Abs(X) < 2.0)
      {
        Wynik = (float)Math.Pow(X + 2, 4);
      }
      else if (Math.Abs(X) >= 2)
      {
        Wynik = (float)(Math.Pow(X, 2) / Math.Log(X));
      }
      else
        Wynik = (float)Math.Pow(Math.E, X);
      return Wynik;
    }

Pozostało 580 znaków

2017-03-15 12:13
Moderator C# i .NET

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 10 godzin temu

Lokalizacja: Polska, Kraków

for (i = 1; 1 < TabelaWartościFunkcji.GetLength(0); i++)
         if (WartośćMax < TabelaWartościFunkcji[i, 1])
           WartośćMax = TabelaWartościFunkcji[i, 1];  //TUTAJ komunikat błędu
 1. Powinno być i < TabelaWartościFunkcji.GetLength(0);.
 2. Używaj nawiasów.
 3. Zdajesz sobie sprawę z tego że tablice są numerowane od zera a nie od jedynki?

Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum..
edytowany 2x, ostatnio: DibbyDum, 2017-03-15 12:14

Pozostało 580 znaków

2017-03-15 12:53

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0
 1. tutaj głupi błąd z mojej strony
 2. masz na myśli nawiasy w 3. linijce? jeśli tak, to tak miało być
 3. tak, zdaję, ale też tu miało tak być akurat.

Dziękuję bardzo, już błąd zniknął, tylko na wykresie nic się nie "maluje", czy jakoś inaczej powinienem tą metodę malowania zrobić?

Pozostało 580 znaków

2017-03-15 14:17
Moderator C# i .NET

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 10 godzin temu

Lokalizacja: Polska, Kraków

1
 1. Miałem na myśli coś takiego:
for (i = 1; 1 < TabelaWartościFunkcji.GetLength(0); i++)
{
  if (WartośćMax < TabelaWartościFunkcji[i, 1])
  {
    WartośćMax = TabelaWartościFunkcji[i, 1];
  }
}

Łatwiej się czyta i łatwiej refaktoryzować taki kod w przyszłości.

Możesz wrzucić cały projekt na githuba albo coś podobnego wtedy może komuś zechce się to odpalić i sprawdzić tak na sucho ciężko coś powiedzieć.


Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum..

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0