Jeśli ktoś już coś takiego robił, to proszę o wskazówki.

Ja używam czegoś takiego:


uses adshlp, ActiveX .... ;

function LogToDomain( xDomain, xUser, xPass : String) : LongInt;
var
  Obj:IADs;
begin
 Screen.Cursor:=crHourglass;
 Result:=-1;
 try
   CoInitialize(nil);
   Result:= ADsOpenObject('WinNT://'+xDomain,xUser,xPass,ADS_SECURE_AUTHENTICATION,IADs,Obj);

 finally
  CoUninitialize;
  Screen.Cursor:=crDefault;

 End;
End;

procedure TFormLogowanie.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var _ok : boolean;
  _sql : string;
begin
    if (Edit1.Text = '') or (Edit2.Text = '') then
    begin
      Showmessage('Wpisz nazwę użytkownika i hasło');
      exit;
    end;
    logged := false;
    id_oper := Edit1.Text;
    log_domain_res := LogToDomain( 'EURO', Edit1.Text, Edit2.Text);
    // sprawdzenie statusu logowania z wykorzystaniem funkcji z pakietu
    _ok := Succeeded(log_domain_res);
  if _ok = True then
  begin
    logged := true;
    FormLogowanie.close;
    FormMain.ustaw_uprawnienia(id_oper, FormMain.ADOQueryTemp, 1);
    FormMain.Caption := 'Konsola wskaźników - ' + id_oper;       
  end
end;

Ale niestety mogę się zalogować tylko na swoim komputerze (jak jestem zalogowany do windows na własnym użytkowniku) - jak jestem na innym komputerze (komputer jest zalogowany na innego użytkownika) to wywala mi błąd: "Wielokrotne połączenie z serwerem lub udostępnionym zasobem przez tego samego uzytkownika przy użyciu wiecej niż jednej nazwy użytkownika są niedozwolone"