Jaki język do programowania systemowego?

1

Potrzebny mi język do programowania sieciowego, inżynierii wstecznej oraz do programowania systemowego pod GNU/Linuksa i OpenBSD. Jaki język nadaje się lepiej do tego celu, C czy C++?

1

Rust. :)

A wybór pomiędzy C i C++ zależy od tego, jaki to system -- w C++ masz więcej możliwości (o ile umiesz z nich skorzystać), ale w POSIXie wszystko jest w C, więc C wystarczy.

1

Radzę zacząć od C. Nadaje się do opanowania podstaw programowania systemowego. Do tego całe api Linuxa (podobnie jak jądro) napisane jest w C.

Co do inżynierii wstecznej to będzie potrzebny assembler x86_64 oraz GDB. GDB jest bardzo proste, kilka filmików na YT wyjaśni że nie ma się czego bać. Warto też poznać narzędzia strace i ltrace (od system i library tracing). Radzę unikać jak ognia składni AT&T, ucz się assemblera i GDB ze składnią intela. Jako assembler polecam nasm.

Pośród osób zajmujących się security dużą popularnością cieszy się Python. Wiele narzędzi napisanych jest właśnie w tym języku. Warto się zapoznać jako lżejsza i przyjemniejsza alternatywa do C, która ma jednak z C bardzo dobrą integrację.

Na koniec zostawmy sobie GUI, QT jest w C++. W GTK nigdy nie pisałem więc się nie wypowiem, poza tym że jest dobry wrapper na GTK dla Pythona.

Na koniec, Linux == shell, kurs basha również jest nieodzowny. Polecam sprawdzić OverTheWire lub jak ktoś tu niedawno polecał LinuxJourney.

0

Pod kątem nauki programowania asystemowego: C. Niektóre elementy C++ czy STL powodują, że kod wynikowy jest trochę inny, niż w C. Np. manglowanie nazw.

#include <iostream>

using namespace std;

void funkcja(int a, int b) {
  cout << a << " + " << b << (a+b) << endl;
}

int main(int argc, char const *argv[]) {

  cout << "Hello world!" << endl;

  funkcja(55, 1);
  return 0;
}
  .file  "dupa.cpp"
  .text
  .section  .rodata
  .type  _ZStL19piecewise_construct, @object
  .size  _ZStL19piecewise_construct, 1
_ZStL19piecewise_construct:
  .zero  1
  .local _ZStL8__ioinit
  .comm  _ZStL8__ioinit,1,1
.LC0:
  .string " + "
  .text
  .globl _Z7funkcjaii
  .type  _Z7funkcjaii, @function
_Z7funkcjaii:
.LFB1518:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  .cfi_offset 6, -16
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
  subq  $16, %rsp
  movl  %edi, -4(%rbp)
  movl  %esi, -8(%rbp)
  movl  -4(%rbp), %eax
  movl  %eax, %esi
  leaq  _ZSt4cout(%rip), %rdi
  call  [email protected]
  leaq  .LC0(%rip), %rsi
  movq  %rax, %rdi
  call  [email protected]
  movq  %rax, %rdx
  movl  -8(%rbp), %eax
  movl  %eax, %esi
  movq  %rdx, %rdi
  call  [email protected]
  movq  %rax, %rcx
  movl  -4(%rbp), %edx
  movl  -8(%rbp), %eax
  addl  %edx, %eax
  movl  %eax, %esi
  movq  %rcx, %rdi
  call  [email protected]
  movq  %rax, %rdx
  movq  [email protected]REL(%rip), %rax
  movq  %rax, %rsi
  movq  %rdx, %rdi
  call  [email protected]
  nop
  leave
  .cfi_def_cfa 7, 8
  ret
  .cfi_endproc
.LFE1518:
  .size  _Z7funkcjaii, .-_Z7funkcjaii
  .section  .rodata
.LC1:
  .string "Hello world!"
  .text
  .globl main
  .type  main, @function
main:
.LFB1519:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  .cfi_offset 6, -16
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
  subq  $16, %rsp
  movl  %edi, -4(%rbp)
  movq  %rsi, -16(%rbp)
  leaq  .LC1(%rip), %rsi
  leaq  _ZSt4cout(%rip), %rdi
  call  [email protected]
  movq  %rax, %rdx
  movq  [email protected]REL(%rip), %rax
  movq  %rax, %rsi
  movq  %rdx, %rdi
  call  [email protected]
  movl  $1, %esi
  movl  $55, %edi
  call  _Z7funkcjaii
  movl  $0, %eax
  leave
  .cfi_def_cfa 7, 8
  ret
  .cfi_endproc
.LFE1519:
  .size  main, .-main
  .type  _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii, @function
_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii:
.LFB2008:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  .cfi_offset 6, -16
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
  subq  $16, %rsp
  movl  %edi, -4(%rbp)
  movl  %esi, -8(%rbp)
  cmpl  $1, -4(%rbp)
  jne .L6
  cmpl  $65535, -8(%rbp)
  jne .L6
  leaq  _ZStL8__ioinit(%rip), %rdi
  call  [email protected]
  leaq  __dso_handle(%rip), %rdx
  leaq  _ZStL8__ioinit(%rip), %rsi
  movq  [email protected](%rip), %rax
  movq  %rax, %rdi
  call  [email protected]
.L6:
  nop
  leave
  .cfi_def_cfa 7, 8
  ret
  .cfi_endproc
.LFE2008:
  .size  _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii, .-_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii
  .type  _GLOBAL__sub_I__Z7funkcjaii, @function
_GLOBAL__sub_I__Z7funkcjaii:
.LFB2009:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  .cfi_offset 6, -16
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
  movl  $65535, %esi
  movl  $1, %edi
  call  _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii
  popq  %rbp
  .cfi_def_cfa 7, 8
  ret
  .cfi_endproc
.LFE2009:
  .size  _GLOBAL__sub_I__Z7funkcjaii, .-_GLOBAL__sub_I__Z7funkcjaii
  .section  .init_array,"aw"
  .align 8
  .quad  _GLOBAL__sub_I__Z7funkcjaii
  .hidden __dso_handle
  .ident "GCC: (Debian 8.3.0-6) 8.3.0"
  .section  .note.GNU-stack,"",@progbits

Taki sam kod dla C:

#include <stdio.h>

void funkcja(int a, int b) {
  printf("%d + %d = %d\n", a, b, a + b);
}

int main(int argc, char const *argv[]) {
  printf("Hello world!\n");

  funkcja(55, 1);
  return 0;
}
  .file  "kucyk.c"
  .text
  .section  .rodata
.LC0:
  .string "%d + %d = %d\n"
  .text
  .globl _Z7funkcjaii
  .type  _Z7funkcjaii, @function
_Z7funkcjaii:
.LFB0:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  .cfi_offset 6, -16
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
  subq  $16, %rsp
  movl  %edi, -4(%rbp)
  movl  %esi, -8(%rbp)
  movl  -4(%rbp), %edx
  movl  -8(%rbp), %eax
  leal  (%rdx,%rax), %ecx
  movl  -8(%rbp), %edx
  movl  -4(%rbp), %eax
  movl  %eax, %esi
  leaq  .LC0(%rip), %rdi
  movl  $0, %eax
  call  [email protected]
  nop
  leave
  .cfi_def_cfa 7, 8
  ret
  .cfi_endproc
.LFE0:
  .size  _Z7funkcjaii, .-_Z7funkcjaii
  .section  .rodata
.LC1:
  .string "Hello world!"
  .text
  .globl main
  .type  main, @function
main:
.LFB1:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  .cfi_offset 6, -16
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
  subq  $16, %rsp
  movl  %edi, -4(%rbp)
  movq  %rsi, -16(%rbp)
  leaq  .LC1(%rip), %rdi
  call  [email protected]
  movl  $1, %esi
  movl  $55, %edi
  call  _Z7funkcjaii
  movl  $0, %eax
  leave
  .cfi_def_cfa 7, 8
  ret
  .cfi_endproc
.LFE1:
  .size  main, .-main
  .ident "GCC: (Debian 8.3.0-6) 8.3.0"
  .section  .note.GNU-stack,"",@progbits

Różnicę widać gołym okiem. Żeby poznać podstawy POSIX C wystarczy. Poza tym kiedyś struktury zadeklarowane w nagłówkach .h musiały być poprzedzane słowem struct (typedef struct {} Struktura to nie jest najlepszy pomysł) nawet w plikach .cpp a funkcje z zakresu globalnego operatorem ::. To rodziło trochę niuansów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0