CreateDir

Adam Boduch
Create Dir
Moduł: SysUtils
function CreateDir(const Dir: string): Boolean;

Funkcja tworzy nowy katalog pod ścieżką określoną w parametrze Dir. Funkcja zwraca True jeżeli operacja zakończy się sukcesem - False w przeciwnym wypadku. Funkcja nie utworzy katalogu jeżeli nie ma folderu macierzystego. Np. takie wywołanie: CreateDir('C:\katalog 1\katalog2')zwróci false jeżeli folder katalog 1 nie istnieje. W takim wypadku należy skorzystać z funkcji ForceDirectories.

Przykładowy prorgam konsolowy który tworzy żądany katalog:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 FileCtrl, SysUtils;

var
 Dir : String;
begin
 Write('Wpisz ścieżkę katalogu jaki chcesz utworzyć: ');
 Readln(Dir);

 if not DirectoryExists(Dir) then
 begin
  if CreateDir(Dir) then
   Writeln('Zakończone sukcesem :)')
  else
   Writeln('Błąd');
 end else
  Writeln('Katalog o tej nazwie już istnieje!');
 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy