Delphi » FAQ

Jak odczytać zamaskowany tekst z kontrolki edycyjnej

-=JaCkObS=-

Często w aplikacjach, programiści używają maskowania tekstu wpisanego w kontrolce edycyjnej (np. podczas wpisywania hasła). Najczęściej taki tekst jest maskowany znakiem *. Poniższy kod umożliwia odczytanie rzeczywistego tekstu wpisanego przez użytkownika.

Najpierw musimy ustawić położenie okna (najlepiej w OnActivateformy):

SetWindowPos(handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE + SWP_NOMOVE + SWP_NOACTIVATE);

Wrzucamy na formę 2 edity, checkbox i timer (w nim będzie funkcja odczytywania)
A teraz kod odczytujący tekst:

//wg mnie najlepiej to zrobić w timerze ;p
var
  Uchwyt   : HWND;
  NazwaKlasy : String;
  DlugBufora : DWORD;
  buffer   : string;
  TxtLength  : integer;
begin
  Uchwyt:=WindowFromPoint(Mouse.CursorPos);
  DlugBufora := 64;
  SetLength(NazwaKlasy, DlugBufora);
  GetClassName(Uchwyt,Pchar(NazwaKlasy),DlugBufora);
  Edit1.Text:='Nazwa: '+NazwaKlasy;

  PostMessage( Uchwyt, EM_SETPASSWORDCHAR, 0, 0 );
  TxtLength := SendMessage(Uchwyt, WM_GETTEXTLENGTH, 0, 0);
  inc(TxtLength, 1);
  SetLength(buffer, TxtLength);
  SendMessage(Uchwyt, WM_GETTEXT,TxtLength,longint(@buffer[1]) );
  Edit2.Text:='Tekst: '+buffer;

  if CheckBox1.Checked=false then // jesli nie wlaczony "BRUTAL"
    exit;

  for TxtLength:=1 to 300000 do
  begin
    if CheckBox1.Checked=false then
      exit;
    PostMessage( TxtLength, EM_SETPASSWORDCHAR, 0, 0 );
  end;
end;

Kod wzięty z FAQ forum czytelników KŚ Eksperta

FAQ

0 komentarzy